ความสัมพันธ์ของภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง

ความสัมพันธ์ของภูมิคุ้มกันกับมะเร็ง

ระบบภูมิคุ้มกันประกอบด้วยเซลล์อิสระชนิดต่าง ๆ มากมาย ที่ทำหน้าที่ป้องกันร่างกายจากการรุกรานของแบคทีเรีย พาราสิต เชื้อรา และการเติบโตของเซลล์มะเร็ง เมื่อมีภาวะภูมิคุ้มกันโรคต่ำ อาจหมายถึงกำลังมีโรคต่าง ๆ เกิดขึ้น การเกิดการเติบโตและการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งมีความสัมพันธ์กับภาวะของภูมิคุ้มกัน ร่างกายเช่นกัน ขณะเดียวกันการผ่าตัดและเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง อาจมีผลทำลายระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยได้ปัญหาที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงหรือบกพร่องลง เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะเห็นได้จากการกลับเป็นมะเร็ง หรือการลุกลามไปจุดอื่น วิธีการหนึ่งที่จะทำให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้ผลดีขึ้นคือการเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเซลล์มะเร็ง เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที (T-lymphocyte) มีความสามารถในการแบ่งแยกเซลล์มะเร็ง และสามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ระดับหนึ่งดังนั้นการติดตามการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที (T-lymphocyte) จึงมีความสำคัญมากและบ่งบอกถึงภาวะของภูมิคุ้มกันโรคของผู้ป่วยมะเร็ง

สำหรับเทียนเซียนซึ่งเป็นตำรับสมุนไพรจีนที่อยู่ในท้องตลาดมากว่า 25 ปี ได้ผ่านการศึกษาผลของเทียนเซียน ต่อระบบภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการฉายรังสี โดยการศึกษาดังกล่าวทำขึ้นที่   Cancer Treatment Center, Tungs’ Taichung MetroHarbor Hospital, Taiwan. นำทีมโดย นพ.เย่ ชื่อ หยวน

การศึกษานี้ได้เก็บข้อมูลในผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวน 75 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดสอบ 35 คน ที่ได้รับการฉายรังสี ควบคู่ไปกับรับประทานเทียนเซียนวันละ 2 ครั้ง นานติดต่อกัน 60 วัน และกลุ่มควบคุมจำนวน 40 คน ซึ่งได้รับการฉายรังสีอย่างเดียว เมื่อศึกษาดูการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโดยการวิเคราะห์หาปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที (T-lymphocyte) ณ ช่วงเวลาก่อนและหลังการรับการรักษาด้วยการฉายรังสี และช่วงเวลาที่ได้รับการฉายรังสี ผลพบว่า การทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที (T-lymphocyte) ในผู้ป่วยที่ได้รับเทียนเซียน มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น 45.7% มากที่สุดในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านม ซึ่งเพิ่มสูงถึง 83.3%

ปรึกษาเพิ่มเติม โทร. 02-264-2217-9

เวลาทำการ 8.30-17.00น.

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Comments are closed.