Innovations in CANCER Treatment – พิชิตมะเร็งด้วยนวัตกรรม ปีละครั้งกับข้อมูลล่าสุดเรื่องมะเร็ง อนาคตการรักษาและป้องกัน

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง เชิญผู้สนใจสุขภาพ พบกับ รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ จะมาให้ข้อมูลล่าสุดการพิชิตมะเร็ง อาทิ การแพทย์ปัจเจกบุคคลตรวจยีนก่อนให้ยา  ยาใหม่เพื่อการรักษาแบบมุ่งเป้า  อนาคตวัคซีนรักษามะเร็ง ฯลฯ พร้อมชมนิทรรศการความรู้ การตรวจหา การรักษา นวัตกรรมสู้มะเร็ง และรับคู่มือดูแลผู้ป่วยฟรี!!!

 รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-664-0078
http://www.siamca.com/

This entry was posted in วีธีการรักษาและดูแล. Bookmark the permalink.

Comments are closed.