Tag Archives: เคมีบำบัด

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ หลักการรักษาตามระยะของโรค ระยะ 0 รักษาโดยตัดติ่งเนื้อออกไประหว่างการส่องกล้อง จะไม่มีการผ่าตัดอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถตัดติ่งเนื้อออกไปได้หมด ระยะ 1 รักษาโดยการผ่าตัดก้อนมะเร็งและต่อมน้ำเหลืองออกไป ระยะ 2 รักษาโดยการผ่าตัด และบางรายอาจต้องให้เคมีบำบัดร่วมด้วย ระยะ 3 รักษาโดยการผ่าตัดกำจัดเอาเนื้อร้ายออกร่วมกับการให้เคมีบำบัด ระยะ 4 รักษาโดยเคมีบำบัด ร่วมกับการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกในอวัยวะที่มะเร็งแพร่กระจายไปถึง ถ้าทำได้ ในผู้ป่วยบางรายการอาจเป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขอาการต่างๆ

Posted in วีธีการรักษาและดูแล | Tagged , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น